Skiffergas förändrar energimarknaden

Skiffergas är en naturgas som bildas och binds i berggrund bestående av skiffer. Gasen består främst av metangas. Över hela USA finns skiffer med gasreserver på flera hundra till tusen meters djup. På så stora djup är skiffern kompakt och tät vilket gör det svårt att utvinna gas ur den. Nu har man tagit fram en ny metod för att kunna få ut skiffergasen vilket innebär att USA skulle kunna bli självförsörjande på energi.

pipeline

Metoden kallas för hydraulisk frakturering eller fracking och innebär att man skapar sprickor i skiffern kring borrhålen med hjälp av högt vattentryck så gasen kan strömma till. Vid spräckningen pumpas även sand och kemikalier in för att hålla sprickorna öppna och minska friktionen.

Risken med utvinning av skiffergas är att det kan uppstå sprickor i berggrunden som skadar grundvattenmagasin och att dricksvattnet blandas med hälsofarliga ämnen och kemikalier. Läckaget av metangas som uppstår vid utvinningen kan även ha stor påverkan på klimatet och växthuseffekten. Metan har en större växthuseffekt än koldioxid på kort sikt men försvinner snabbare ur atmosfären.

Hur klimatpåverkan ser ut på längre sikt vet ingen. Det skulle behövas kostsamma mätningar under lång tid för att få klarhet i frågan, men i dagsläget är ingen villig att betala för undersökningarna.